โครงการในอดีตและอื่นๆ

2006 แคมป์เยาวชนสร้างบ้านดิน

2007 แคมป์เยาวชนแลกเปลี่ยน

2008 แคมป์เยาวชนสร้างห้องเรียน

2009 แคมป์เยาวชนสร้างห้องเรียน

2015 แคมป์เยาวชนสร้างห้องเรียน

2016 โครงการห้องสมุดโรงเรียน