โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน

โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ โดยจัดประกวดนิทาน ภาพวาด และบทความ เปลี่ยนหนังสือ และสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการ ประดิษฐ์ หนังสือ ภาพ และกิจกรรมการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนอื่นๆ 

โครงการประกวดนิทาน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ลักษณะผลงาน

วิธีการสมัคร

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

10 พ.ค - 30 ก.ค. ของทุกปี

อื่นๆ 

โครงการประกวดภาพประดิษฐ์และเรียงความ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ลักษณะผลงาน

วิธีการสมัคร

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

10 พ.ค - 30 ก.ค. ของทุกปี

อื่นๆ 

ตัวอย่างผลงานเข้าประกวด

ตัวอย่างผลงานได้รับรางวัล