ผลการประกวดปีที่ 4

รางวัลยอดเยี่ยม

โครงการ ราวตากผ้าอัตโนมัติควบคุมด้วย Node MCU และ Line bot 

ทีม เพิ่มพูน YTC

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ชั้น ปวส.2 

นายอิบรอเฮ็ม สิเด๊ะ

นายยะยา ดาโอ๊ะ

นางสาวรุสนีดา กูวิง 

โครงการ อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกอัจฉริยะ 

ทีม TNC No.1

วิทยาลัยเทคนิคยะลา    ชั้น ปวส 

นาย กฤษณพงศ์ มณีศรี

นาย ธีรศักดิ์ ศิลปะ

นาย วิศิษฏ์ พันธุสุวรรณ 

โครงการ ถุงมือคัดกรองโรคพาร์กินสันเบื้องต้น 

ทีม Joke Poon

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.6

นายธนรัตน์ แซ่เฮีย

นายโชครวิทย์ สัมฤทธิ์ 

รางวัลชมเชย

โครงการ เครื่องแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียงผ่าน Line Notify 

ทีม Storm

โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น ม.6

นายกีรติ คงคาสวรรค์

นายวริศวุธ จันทร์เชื้อ

นางสาววนัสชาพร พลพัฒน์ 

โครงการ อุปกรณ์แจ้งเตือนสถานะผ้าอ้อม 

ทีม Nameless

โรงเรียนสตรีวิทยา ชั้น ม. 6

นางสาวรมิดา สร้อยศรีขำ

นางสาวกันติชา ชาญเลิศสกุล

นางสาวศลิษา เชาว์สวัสดิกรกุล 

โครงการ เครื่องตรวจจับเคลื่อนไหวภายในรถรับ-ส่งนักเรียนและระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Application 

ทีม RNA1

โรงเรียน รัตนาเอื้อวิทยา ชั้น ม.ปลาย

นาย ปวริศ ไชยวัง

นาย ณัฐชนนท์ สถิติรัตน์

นาย  กัณฑกฤช ใจพันธ์

นาย ตันติกร สุภารัตน์

นาย ณัฐวุฒิ สุภารักษ์ 

โครงการ เครื่องวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมผ่าน Line Application 

ทีม RNA2

โรงเรียน รัตนาเอื้อวิทยา ชั้น ม.ปลาย

นาย จุนอิจิ อิชิอิ

นาย ธีรภัทร ใจคำ

นาย ศุภกฤต โพธิ์ประจำศิล

นางสาว ปริชญา ชัยเมืองดี

นาย ณัฐวุฒิ สุภารักษ์