เกี่ยวกับมูลนิธิ

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิพูนพลังเกิดจากประสบการณ์ในการประสานงาน ให้แก่มูลนิธิ C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จวบจนปัจจุบัน สนับสนุนทุนการศึกษากว่า 6,000 ทุน อาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคกว่า 30 รายการ จัดค่ายอาสาสมัครและจัดฝึกอบรมอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

เพื่อให้ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด มูลนิธิพูนพลัง จึงเกิดขึ้นในปี 2545 โดยขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษาสู่บุคคลและชุมชน

มูลนิธิพูนพลัง ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งที่ ต.๕๒๐/๒๕๔๕ จาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขที่ กท 1248 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546

แนวทางในการดำเนินงาน

มูลนิธิพูนพลัง เชื่อว่า การดำรงอยู่อย่างสงบสุขไม่ว่าในระดับปัจเจก ระดับชุมชน หรือระดับสูงขึ้นไป ต้องมีรากฐานมาจากการพึ่งตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจในทุกๆหน่วยย่อย ทำให้ความแข็งแรงแทรกซึมอยู่ทุกหน่วย และเมื่อนำมารวมกัน ก็จะเป็นความแข็งแรงที่ยากจะทำลายได้ด้วยแรงกระทบจากภายนอก

การศึกษาเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าถึงการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้ การศึกษาเรียนรู้ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการศึกษาในระบบที่มีวุฒิเท่านั้น แต่รวมไปถึง การเรียนรู้ตามความสนใจ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีค่าไม่น้อยไปกว่ากัน

มูลนิธิพูนพลัง สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การดำรงอยู่อย่างสงบสุขของสังคม โดยจะสนับสนุนทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบควบคู่กันไป รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด จากหลายมุมมอง เป็นการเปิดโลกทัศน์ซึ่งกันและกัน

มูลนิธิพูนพลัง จะได้ให้การสนับสนุน โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อขยายขอบเขตความคิด โดยการสนับสนุนที่เป็นเงินยังคงมีอยู่เพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้โดยราบรื่น

มูลนิธิพูนพลัง เป็นเพียงองค์กรภายนอก ที่ยินดีสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรม เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งเราหวังว่า จะได้ช่วยจุดประกาย เป็นข้อมูลเพื่อใช้เปรียบเทียบ ผสมผสาน หรือ ปรับปรุงวิธีการที่แต่ละบุคคล หรือองค์กรได้คิดหรือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย เป็น ทางเลือก หรือ โอกาส ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด