โครงการในปัจจุบัน

มูลนิธิพูนพลัง เกิดจากประสบการณ์ในการประสานงาน ให้แก่มูลนิธิ C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในชนบทตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จวบจนปัจจุบัน สนับสนุนทุนการศึกษากว่า 6,000 ทุน อาคารเรียนและสิ่งสาธารณูปโภคกว่า 30 รายการ จัดค่ายอาสาสมัครและจัดฝึกอบรมอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี

เพื่อให้ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด มูลนิธิพูนพลัง จึงเกิดขึ้นในปี 2545 โดยขยายขอบเขตการสนับสนุนด้านการศึกษาสู่บุคคลและชุมชน

พูนพลังเยาวชน เป็นกลุ่มโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ดังนี้

1. โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรียน ที่ตั้งใจเรียนและมีความ ประพฤติดี ทุนละ 3,000 บาทต่อปี จนจบสูงสุดระดับมัธยมปลายหรือ ปวส. รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนทุนและผู้อุปการะติดต่อกันทางจดหมาย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2. โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา รวมไม่เกินปีละ 30,000 บาทในระดับ ปวช. และไม่เิน 40,000 บาทในระดับปวส. และปริญญาตรี
3. โครงการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนสื่อเพื่อเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ โดยจัดประกวดนิทาน ภาพวาด และบทความ เปลี่ยนหนังสือ และสื่อเพื่อเยาวชนกับโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการ ประดิษฐ์ หนังสือ ภาพ และกิจกรรมการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนอื่นๆ
4. โครงการสนับสนุนการศึกษาชนเผ่า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชายขอบมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยให้การ สนับสนุนในหลายรูปแบบ เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา การดำเนินงานหอพัก โครงการเกษตรในหอพัก ฯลฯ
5. โครงการใหม่อื่นๆ ติดตามรายละเอียดได้ในรายงานประจำปีของมูลนิธิ
มูลนิธิพูนพลัง สงวนลิขสิทธิ์
Foundation for Regional Empowerment Education (F.R.E.E.), 2011 all rights reserved
The website is sponsored by Ms. Supatida Ratanamaneechat