http://www.poonpalang.org/downloads/main_top.png

 

โครงการ รางวัลครูผู้นำทาง

 

          สืบเนื่องจากมูลนิธิพูนพลัง ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้มีโอกาสทำงานร่วมกับครูอาจารย์หลายท่านซึ่งให้การดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังและรอบด้าน เป็นผู้ช่วยเหลือและคอยชี้แนะแนวทางให้แก่นักเรียนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มูลนิธิพูนพลังจึงเห็นสมควรให้การยกย่องครูเหล่านี้ เป็น ครูผู้นำทาง

 

วัตถุประสงค์โครงการ

          - เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังและรอบด้านโดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย

          - เพื่อให้ครูได้รับการยอมรับ และเป็นต้นแบบแก่ครูอื่นๆ

          - เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลเด็กต่อไป

          - เพื่อสื่อสารต่อสังคม ถึงลักษณะการทำงานของครูที่ควรยกย่อง และประโยชน์ที่เด็กได้รับ

คุณสมบัติ

1.       เป็นครูที่มีประจักษ์พยานเด่นชัด ว่าทำงานดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลัง โดยได้รับการยกย่องจากศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน และหรืออาจารย์ในโรงเรียน อย่างน้อย 5 คน

2.       ทำงานเป็นครูมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

3.       ประสานงานกับมูลนิธิพูนพลังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

รางวัล ประกอบด้วย

1.       โล่ประกาศเกียรติคุณ

2.       เกียรติบัตร

3.       เงินรางวัล 10,000 บาท

4.       มูลนิธิพูนพลังประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์และเฟซบุ๊คมูลนิธิพูนพลัง 

5.       สนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โอกาสต่างๆ ในการรับทุน หรืออื่นๆ

 

http://www.poonpalang.org/downloads/back.png    http://www.poonpalang.org/downloads/next.png   http://www.poonpalang.org/downloads/home.png